Nr 18/2003  | 14-03-2003

Podwyższenie kapitału zakładowego ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2003r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 7 marca 2003r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w umowie spółki ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 6.139.600,00 zł do kwoty 8.463.600,00 zł – to jest o kwotę 2.324.000,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale o wartości 2.324.000,00 zł zostały objęte przez PKN ORLEN S.A. i pokryte w formie aportu. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. udział PKN ORLEN S.A. wzrósł z 92,30% do 94,41%, pozostałe udziały posiadają pracownicy Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 84.636.

Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie aportu do Spółki ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A. wynosi 1.521.518,96 zł.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.