Nr 19/2003  | 18-03-2003

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 17 kwietnia 2003 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 KSH oraz § 7 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2003r., o godz. 10.00 w Płocku, w Centrum Edukacji Grupa ORLEN, aula B, przy ul. Kobylińskiego 25.