Nr 20/2003  | 27-03-2003

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN S.A.) informuje, iż zgodnie z par. 8 ust.1 Statutu Spółki, Skarb Państwa w dniu 25 marca 2003 roku, powołał w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Pana Jacka Bartkiewicza, odwołując jednocześnie Pana Grzegorza Mroczkowskiego.

Pan Jacek Bartkiewicz jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) oraz doktorem nauk ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych. Aktualne jest Prezesem Zarządu BGŻ S.A. Poprzednio pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów sprawującego nadzór nad instytucjami finansowymi i rachunkowością, odpowiedzialnego za Gospodarkę Narodową, Politykę Regionalną oraz Rolnictwo. W latach 1997-2001 był Wiceprezesem Zarządu Banku Śląskiego S.A., sprawującym nadzór nad Departamentem Bankowości Korporacyjnej, Departamentem Finansowania Projektów Inwestycyjnych, Departamentem Skarbu, Domem Maklerskim oraz BSK Leasing.

W latach 1996-1997 sprawował funkcję członka Zarządu Banku Śląskiego S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1978 roku. W latach 2001-2002 był wiceprzewodniczącym Komisji Nadzoru Bankowego, wiceprzewodniczącym Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, przewodniczącym Komitetu KUKE S.A., wcześniej był m.in. wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Śląskiego Banku Hipotecznego, członkiem Zarządu Związku Banków Polskich.

Pan Jacek Bartkiewicz nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej. Nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 30 i 31 oraz § 36 i § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569).