Nr 4/2003  | 14-01-2003

Spełnienie się warunku zawartego w kontrakcie na dostawy ropy naftowej zawartego z Petroval S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 111/2002 z dnia 21 grudnia 2002 roku w sprawie kontraktu terminowego na dostawę ropy naftowej zawartego pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. ("Spółka") oraz Petroval S.A. ("Umowa"), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 stycznia 2002 roku Spółka otrzymała podpisaną przez OJSC „YUKOS OIL CORPORATION”, spółkę prawa rosyjskiego, gwarancję wykonania zobowiązań Petroval S.A. wynikających z Umowy; tym samym spełniony został warunek zawieszający zawarty w Umowie, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 111/2002 z dnia 21 grudnia 2002 roku.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 oraz § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).