Nr 5/2003  | 15-01-2003

Zmiana umowy z Basell Europe Holdings B.V.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2003 roku PKN ORLEN S.A. oraz Basell Europe Holdings B.V., spółka zawiązana i działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Hoofddorp w Holandii podpisały aneks zmieniający umowę o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (umowę o utworzeniu joint venture) stanowiącą znaczącą umowę, o której zawarciu Zarząd PKN ORLEN S.A. informował w Raporcie bieżącym nr 85/2002 przekazanym w dniu 30 września 2002 roku, oraz o zmianach do której Zarząd informował w Raporcie bieżącym nr 88/2002 z dnia 17 października 2002 roku.

Zgodnie z aneksem, o którym mowa powyżej, strony ustaliły, że zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację transakcji uregulowanej umową powinna zostać uzyskana do dnia 24 lutego 2003 roku. W związku z powyższym spółka joint venture, utworzona w wykonaniu postanowień umowy i zarejestrowana pod firmą Poliolefiny Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w której strony transakcji będą posiadały docelowo po 50% udziałów, rozpocznie działalność nie wcześniej niż pod koniec lutego 2003 roku, a nie jak przewidywano wcześniej w styczniu 2003 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.