Nr 6/2003  | 28-01-2003

Połączenie ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o. z Petromot Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2003r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 24 stycznia 2003r. w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, połączenia ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu z Petromot Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu w drodze przeniesienia całego majątku spółki Petromot Sp. z o.o. wraz z jej zobowiązaniami na ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o. (łączenie przez przejęcie) oraz wynikających z połączenia zmian w umowie spółki ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o. dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 5.267.500,00 zł do kwoty 5.389.500,00 zł – to jest o kwotę 122.000,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale o wartości 122.000,00 zł zostały objęte przez dotychczasowych udziałowców spółki Petromot Sp. z o.o. tj. 87,7% PKN ORLEN S.A., 12,3% pracownicy Spółki Petromot Sp. z o.o.. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o. udział PKN ORLEN S.A. zmniejszył się z 88,81% do 88,78%.

Po zarejestrowaniu połączenia spółek oraz podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów w Spółce ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o. wynosi 10.779. Zarejestrowanie połączenia ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o. z Petromot Sp. z o.o. wywołuje skutek wykreślenia spółki Petromot Sp. z o.o. z rejestru.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.