Nr 7/2003  | 04-02-2003

Podwyższenie kapitału zakładowego ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 4 lutego 2003r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 28 stycznia 2003r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w umowie spółki ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 11.341.700,00 zł do kwoty 12.465.000,00 zł – to jest o kwotę 1.123.300,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale o wartości 1.123.100,00 zł zostały objęte przez PKN ORLEN S.A. i pokryte w formie aportu.

Udziały o wartości 200,00 zł zostały objęte przez pracownika Panią Zofię Kaczmarczyk i pokryte wkładem pieniężnym. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. udział PKN ORLEN S.A. wzrósł z 98,15% do 98,31%; pozostałe udziały posiadają pracownicy Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 124.650.

Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie aportu do Spółki ORLEN Transport Kraków Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A. wynosi 605.521,04 zł.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.). Zarząd PKN ORLEN S.A.