Nr 8/2003  | 07-02-2003

Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 6 lutego 2003 roku otrzymał pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informujące, iż Prezes Urzędu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na objęcie przez Basell Europe Holdings B.V. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Poliolefiny Polska Sp. z o.o., co spowoduje uzyskanie 50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Zgodnie z informacja zawartą w raporcie bieżącym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 20 grudnia 2002 roku, spółka Poliolefiny Polska Sp. z o.o. ma stanowić podstawę stworzenia spółki joint venture z Basell Europe Holdings B.V.

Otrzymanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na objęcie przez Basell Europe Holdings B.V. udziałów w spółce Poliolefiny Polska Sp. z o.o. stanowi spełnienie się warunku, o którym mowa w raportach bieżących Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 30 września 2002 roku, 24 października 2002 roku oraz 15 stycznia 2003 roku, zawartego w umowie o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym (umowie o utworzeniu joint venture) ("Umowa Joint Venture") podpisanej w dniu 30 września 2002 roku pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Basell Europe Holdings B.V.

Dodatkowym warunkiem realizacji transakcji opisanej w Umowie Joint Venture jest zapewnienie pozyskania odpowiednich środków finansowych niezbędnych w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego w głównej mierze na budowie nowych instalacji; zapewnienie pozyskania powyższych środków finansowych uzależnione będzie między innymi od uzgodnienia warunków umowy o roboty budowlane takich instalacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 4 oraz § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.