Nr 25/2003  | 14-04-2003

Decyzja o zamiarze wniesienia aktywów logistycznych PKN ORLEN S.A. do Niezależnego Operatora Logistycznego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2003r. podjął decyzję o zamiarze wniesienia aktywów logistycznych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) do Niezależnego Operatora Logistycznego w postaci spółki prawa handlowego joint venture („JV”), który zostanie utworzony przez PKN ORLEN i IVG Terminal Silesia Sp. z o.o. (patrz raport bieżący nr 24/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 roku).

Intencją jest, aby JV przejęła część aktywów logistycznych wydzielonych uprzednio ze struktur organizacyjnych PKN ORLEN (wartość księgowa może sięgnąć ok. 600 mln PLN), w skład których mogą wejść bazy magazynowe, rurociągi dalekosiężne do Ostrowa Wielkopolskiego i IKS Solino, udziały w IKS Solino S.A. oraz aktywa będące w posiadaniu IVG Terminal Silesia Sp. z o.o.

Głównym celem utworzenia JV jest: - obniżenie kosztów operacyjnych PKN ORLEN w obszarze logistyki; - odzyskanie przez PKN ORLEN gotówki w wyniku częściowej dezinwestycji aktywów logistycznych; - utworzenie Niezależnego Operatora Logistycznego oferującego kompleksowe usługi logistyczne, dostępne dla wszystkich operatorów rynkowych.

Przedmiotem działalności nowo utworzonego podmiotu będzie świadczenie usług związanych z magazynowaniem, transportem rurociągowym i przeładunkami paliw.

Udziały, które PKN ORLEN może objąć w spółce JV mogą przekroczyć 20% kapitału zakładowego utworzonej spółki, w związku z powyższym będą stanowiły aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Nazwa oraz siedziba utworzonej spółki JV, jak również wartość wnoszonych aktywów, która zostanie ujawniona w księgach tejże spółki wraz z metodą jej określenia podlegają dalszym negocjacjom.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.13 oraz § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.