Nr 34/2003  | 14-05-2003

Transakcja z podmiotem powiązanym

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2003 r. PKN ORLEN S.A. zawarł transakcję ze spółką Poliolefiny Polska Sp. z o.o. (której firma zostanie zmieniona na Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.) z siedzibą w Płocku o wartości przekraczającej 500.000 EURO.

Spółka Poliolefiny Polska Sp. z o.o. do czasu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2003 z dnia 28 lutego 2003 roku, jest w 100% jednostką zależną od PKN ORLEN S.A.

Przedmiot transakcji obejmuje sprzedaż i przeniesienie przez PKN ORLEN S.A. na rzecz spółki Poliolefiny Polska Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Płocku o powierzchni 144.622 metrów kwadratowych oraz własności budynków i budowli na nim wzniesionych za łączną cenę równą 2.849.053 złotych.

Na gruncie, którego prawo użytkowania wieczystego zostało nabyte przez Poliolefiny Polska Sp. z o.o. zostaną wybudowane nowe zakłady tej spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.