Nr 35/2003  | 16-05-2003

Wyrok Sądu Najwyższego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2003 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od wyroku Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 21 lutego 2001 roku.

W zaskarżonym przez UOKiK wyroku, Sąd Antymonopolowy uchylił decyzję UOKiK, w której Urząd zarzucał PKN ORLEN S.A. stosowanie praktyki monopolistycznej polegającej na wykorzystywaniu przez PKN ORLEN SA dominującej pozycji na rynku paliw płynnych przez kształtowanie cen paliw umożliwiających osiąganie nieuzasadnionych korzyści (patrz raport bieżący nr 66/2000 z dnia 12 października 2000 roku).

Orzeczenie Sądu Najwyższego jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.