Nr 36/2003  | 20-05-2003

Wybór biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. – organ uprawniony na podst. § 8 ust. 11 pkt. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości – obradująca na posiedzeniu w dniu 14 maja 2003 r. z przerwą do 20 maja 2003 roku podjęła uchwałę o wyborze na biegłego rewidenta Spółki firmę Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2003 i 2004, jak również do dokonania przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za II, III i IV kwartał 2003 r. oraz za I półrocze 2003 r., a także przeglądów kwartalnych i półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2004 r.

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. jako biegły rewident Spółki wykonywał dotychczas usługi audytorskie w zakresie badania sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2002, jak również w zakresie przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2002 r. oraz I kwartał 2003 r.

Ponadto Spółka korzystała z usług doradczych Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w zakresie planowanych/ realizowanych transakcji, jak połączenie Petrochemii Płock S.A. z CPN S.A., konsolidacji koncernów paliwowych w Europie Środk.-Wsch., joint venture z Basell Europ Holding BV, wsparcia wewnętrznych procesów, np. system informowania kierownictwa.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 28 oraz § 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.