Nr 37/2003  | 21-05-2003

Opcja sprzedaży udziałów Niezależnego Operatora Międzystrefowego

Opcja sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych przez PKN ORLEN S.A. w kapitale zakładowym spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 maja 2003 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wykonanie przez Spółkę opcji sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych przez Spółkę w kapitale zakładowym spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. w Warszawie ("NOM"), o łącznej wartości nominalnej 84.000.000 złotych, w drodze przyjęcia przez Spółkę nieodwołalnej oferty nabycia wszystkich udziałów posiadanych przez Spółkę w NOM, złożonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na podstawie umowy o dotrzymaniu warunków procesu konsolidacji i rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych zawartej w dniu 8 czerwca 2000 roku przez Spółkę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w Warszawie (PSE) oraz z Telekomunikacją Energetyczną Tel-Energo S.A.("Umowa").

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 20 maja 2003 roku złożył oświadczenie o przyjęciu wyżej opisanej oferty, w wyniku czego została zawarta umowa sprzedaży wszystkich udziałów posiadanych przez Spółkę w NOM na rzecz PSE, za cenę w wysokości 111.511.300 złotych, będącą sumą wartości nominalnej sprzedawanych udziałów oraz skumulowanej premii inwestycyjnej, obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

Udziały sprzedane przez Spółkę stanowią 35% kapitału zakładowego NOM i głosów na zgromadzeniu wspólników NOM, zatem stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Przedmiotowe udziały Spółka posiadała jako lokatę kapitałową o charakterze długoterminowym.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z: wyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów, a także Umowy, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym udziały.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.