Nr 38/2003  | 21-05-2003

Zamiar emisji obligacji

Zarząd PKN ORLEN S.A. (dalej „Spółka”) informuje o wszczęciu procedury zmierzającej do emisji obligacji na okaziciela z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

Zarząd Spółki podjął działania w celu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, umieszczając w proponowanym porządku obrad sprawy związane z wprowadzeniem nowego programu motywacyjnego, opartego na emisji obligacji z prawem pierwszeństwa (dalej „Nowy Program Motywacyjny”).

Zamiar wprowadzenia w Spółce Nowego Programu Motywacyjnego związany jest z wygaśnięciem w końcu 2003 roku istniejącego obecnie w Spółce programu motywacyjnego opartego na emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii D.

Planuje się, iż obligacje z prawem pierwszeństwa, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 grosz każda, emitowane w ramach Nowego Programu Motywacyjnego („Obligacje”), zostaną pierwotnie nabyte przez powiernika, który następnie oferować je będzie osobom uprawnionym do uczestnictwa w Nowym Programie Motywacyjnym.

Zarząd proponuje, aby dla potrzeb Nowego Programu Motywacyjnego Spółka wyemitowała: (i) 3.866.667 Obligacji serii B, (ii) 3.866.667 Obligacji serii C, (iii) 3.866.666 Obligacji serii D, oraz (iv) 1.000.000 Obligacji serii E. Zgodnie z propozycją zarządu, jedna Obligacja odpowiednio serii B, C, D oraz E ma uprawniać do objęcia jednej akcji Spółki serii E, F, G oraz H, odpowiednio. Termin ostatecznego wykupu Obligacji oraz termin wygaśnięcia prawa pierwszeństwa mają przypadać na dzień 31 grudnia 2010 roku. Planuje się, iż Obligacje nie będą oprocentowane.

Zarząd proponuje, aby w celu przyznania posiadaczom Obligacji praw do objęcia akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.750.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż (i) 3.866.667 akcji zwykłych na okaziciela serii E, (ii) 3.866.667 akcji zwykłych na okaziciela serii F, (iii) 3.866.666 akcji zwykłych na okaziciela serii G, oraz (iv) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Wartość kapitałów własnych Spółki według stanu na dzień 31 marca 2003 roku wynosiła 8 313 571 tys. zł.

Łączna wartość nominalna Obligacji, wynosząca 126.000 zł, stanowi zatem 0,0015% kapitałów własnych Spółki, zaś łączna wartość nominalna akcji Spółki, do których objęcia mają uprawniać Obligacje, wynosząca 15.750.000 zł, stanowi 0,19% kapitałów własnych Spółki. Z kolei, suma łącznej wartości nominalnej Obligacji oraz łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych dotąd i nie umorzonych obligacji Spółki (tj. wartości nominalnej obligacji zamiennych serii A Spółki zamiennych na akcje serii D wynosząca 14 180 980 złotych) stanowi 0,17% kapitałów własnych Spółki według stanu na dzień 31 marca 2003 roku.

Zarząd proponuje, aby Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do podjęcia, na wniosek Zarządu, decyzji o ewentualnym wprowadzeniu Obligacji do publicznego obrotu papierami wartościowymi, przy czym Rada Nadzorcza byłaby upoważniona do podjęcia takiej decyzji, jeżeli uzna wprowadzenie Obligacji do publicznego obrotu papierami wartościowymi za stosowne, najpóźniej do czasu zaoferowania Obligacji powiernikowi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 17 oraz § 23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.)