Nr 39/2003  | 22-05-2003

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., 22 maja 2003

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2003 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (poprzednio działającej pod firmą Poliolefiny Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Płocku.

W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. nabył aktywa finansowe o znacznej wartości w postaci udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Kapitał zakładowy spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 50.000,00 złotych do kwoty 907.398.000,00 złotych to jest o kwotę 907.348.000,00 złotych poprzez utworzenie 1.814.696 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy.

W tak podwyższonym kapitale zakładowym (i) 907.298 nowych udziałów zostało objęte przez emitenta w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta, obejmującej w szczególności nieruchomości, instalacje i urządzenia, a także kapitał obrotowy, wykorzystywane do produkcji oraz dystrybucji poliolefin, o łącznej wartości równej 453.649.350,00 złotych, oraz (ii) 907.398 nowych udziałów zostało objętych przez Basell Europe Holdings B.V. w zamian za wkład pieniężny o wartości 453.699.350,00 złotych. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów w spółce wynosi 1.814.796. Biorąc pod uwagę udziały posiadane przez PKN ORLEN S.A. przed podwyższeniem kapitału zakładowego, w wyniku rejestracji podwyższenia, PKN ORLEN S.A. oraz Basell Europe Holdings B.V. posiadać będą taką samą ilość udziałów w kapitale zakładowym Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. - to jest po 907.398 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego, reprezentujących 907.398 głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych przez PKN ORLEN S.A. w formie wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wynosi 229.197,6 tysięcy złotych.

Zarząd spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. składa się z czterech osób, spośród których dwie były pracownikami PKN ORLEN S.A., a pozostałe dwie są zatrudnione przez spółki z grupy kapitałowej Basell. Rada Nadzorcza spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. składa się z czterech osób, spośród których dwie są jednocześnie członkami zarządu PKN ORLEN S.A., a pozostałe dwie zostały powołane przez Basell Europe Holdings B.V. PKN ORLEN S.A. łączy z Basell Europe Holdings B.V., spółką należącą do grupy kapitałowej Basell, umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym z dnia 30 września 2002 roku, której stroną na mocy umowy akcesyjnej z dnia 28 lutego 2003 roku jest również spółka Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 907.298 nowych udziałów objętych przez PKN ORLEN S.A. w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Basell Orlen Polyolefins. Sp. z o.o. stanowi 49,99% kapitału zakładowego tej spółki po podwyższeniu, w związku z powyższym stanowią one aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. stanowi długoterminową inwestycję PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.