Nr 41/2003  | 28-05-2003

Zwołanie ZWZ

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2003 roku, o godz. 10.00 w Płocku, w Centrum Edukacji Grupa ORLEN, aula B, przy ul. Kobylińskiego 25.