Nr 42/2003  | 02-06-2003

Umowa na sprzedaż majątku Zakładu Asfaltów

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, iż w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie zgody na zbycie i wydzierżawienie mienia wchodzącego w skład Zakładu Asfaltów, w dniu 31 maja 2003 roku PKN ORLEN SA podpisał umowę sprzedaży majątku Zakładu Asfaltów (w tym: nieruchomości, środki trwałe i wyposażenie) spółce BITREX Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini („BITREX”) za kwotę ok. 81.754.886,59 zł. Wartość ta zostanie zaktualizowana po zakończeniu wyceny zapasów wyrobów gotowych oraz „produkcji w toku”.

Ponadto na podstawie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki BITREX z dnia 23 maja 2003 (jedynym udziałowcem BITREX jest Rafineria Trzebinia S.A) dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, PKN ORLEN S.A., w zamian za wkład pieniężny, obejmie 100 000 udziałów po cenie nominalnej 500 zł każdy w wyniku czego po zarejestrowaniu tegoż podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, PKN ORLEN S.A. będzie posiadał 82,46% udziałów spółki BITREX. Pozostałe udziały, tj. 17,54% będą w posiadaniu Rafinerii Trzebinia S.A. Nazwa spółki zostanie zmieniona na ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności ORLEN Asfalt Sp. z o.o. będzie produkcja i sprzedaż asfaltów. Działanie takie pozwoli wzmocnić posiadaną przez grupę PKN ORLEN dominującą pozycję na rynku asfaltów drogowych i przemysłowych w Polsce.

Pomiędzy PKN ORLEN i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a ORLEN Asfalt Sp. z o.o. i jej osobami zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania inne niż wynikające z umowy.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd udziały PKN ORLEN S.A. stanowić będą 82,46% kapitału zakładowego ORLEN Asfalt Sp. z o.o. i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników, zatem stanowić będą aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Nabycie udziałów zostało sfinansowane ze środków własnych PKN ORLEN i stanowi inwestycję długoterminową.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA