Nr 44/2003  | 09-06-2003

Zakup udziałów w spółce zależnej POLIMEX-CEKOP

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("PKN ORLEN") informuje, że w dniu 9 czerwca 2003 roku na podstawie umowy sprzedaży udziałów, PKN ORLEN nabył od POLIMEX–CEKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("POLIMEX-CEKOP") 7.499 udziałów w spółce POLIMEX–ENERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, reprezentujących łącznie 24,99 % kapitału zakładowego spółki oraz 24,99 % głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 97.487 złotych.

Zamiarem PKN ORLEN oraz POLIMEX-CEKOP jest, aby Spółka stała się platformą przyszłej współpracy w zakresie wspólnego uczestnictwa przez wybrane polskie podmioty gospodarcze w przedsięwzięciach gospodarczych realizowanych przez wspólnotę międzynarodową na terenie Iraku.

Zamiarem stron jest również dokonanie zmiany nazwy firmy na POILEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z umowy sprzedaży udziałów, o której mowa powyżej oraz faktu, iż PKN ORLEN posiada 0,52% udziałów w POLIMEX-CEKOP (nabyte w dniu 4 maja 1995 roku) nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającą udziały spółką POLIMEX-CEKOP.

Nabyte udziały stanowią odpowiednio 24,99% kapitału zakładowego w spółce, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Nabycie udziałów zostało sfinansowane ze środków własnych emitenta i stanowi długoterminową inwestycję emitenta.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 oraz §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.