Nr 50/2003  | 27-06-2003

Sprzedaż udziałów spółki ORLEN EnergoRem Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 27 czerwca 2003 r., na podstawie umów sprzedaży udziałów, Spółka zbyła 1.836 udziałów w spółce ORLEN EnergoRem Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy, reprezentujących 51,00% jej kapitału zakładowego oraz 51,00% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 1.906.128 zł, z czego:

(i) 1.286 udziałów na rzecz spółki ORLEN EnergoRem Sp. z o.o. w celu ich umorzenia, za całkowitą cenę wynoszącą 1.296.288 zł,

(ii) 550 udziałów na rzecz osób fizycznych będących pracownikami spółki ORLEN EnergoRem Sp. z o.o., za całkowitą cenę wynoszącą 609.840 zł:

  • 138 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Krzysztofa Miaśkiewicza, za całkowitą cenę wynoszącą 153.014,40 zł,
  • 45 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Ireneusza Domosławskiego, za całkowitą cenę wynoszącą 49.896,00 zł,
  • 45 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Mieczysława Kosmatki, za całkowitą cenę wynoszącą 49.896,00 zł,
  • 100 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Jacka Lichockiego, za całkowitą cenę wynoszącą 110.880,00 zł,
  • 100 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pani Marzanny Marciniak-Miaśkiewicz, za całkowitą cenę wynoszącą 110.880,00 zł,
  • 70 udziałów na rzecz osoby fizycznej Pana Albina Pęcherzewskiego, za całkowitą cenę wynoszącą 77.616,00 zł,
  • 52 udziały na rzecz osoby fizycznej Pana Grzegorza Wadowskiego, za całkowitą cenę wynoszącą 57.657,60 zł.

Powyższa transakcja jest kolejnym krokiem prowadzonego przez PKN ORLEN S.A. procesu sprzedaży spółek o działalności uzupełniającej. W wyniku transakcji Koncern zrealizuje zysk brutto na poziomie 988.128 zł.

Przedmiot działalności sprzedanej spółki obejmuje świadczenie usług remontowych. W spółce na dzień sprzedaży udziałów zatrudnionych było 226 osób. Po realizacji transakcji polegającej na sprzedaży udziałów ORLEN EnergoRem Sp. z o.o. Spółce w celu ich umorzenia oraz sprzedaży pozostałych udziałów pracownikom Spółki, PKN ORLEN S.A. nie będzie posiadał udziałów w ww. podmiocie.

Z wyjątkiem powiązań, o których mowa powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającymi udziały. Zbyte udziały stanowią odpowiednio powyżej 20% kapitału zakładowego spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Przedmiotowe udziały znalazły się w posiadaniu Spółki w wyniku wydzielenia służb utrzymania ruchu ze struktur organizacyjnych PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 oraz §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.