Nr 55/2003  | 27-06-200

Oświadczenie

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. stosuje zasady dobrego i lojalnego zarządzania wewnątrzkorporacyjnego, poprzez własne akty prawa korporacyjnego w zakresie adekwatnym do oczekiwań rynku, jego uczestników, uwzględniającym uzasadniony interes Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Jednocześnie Spółka przyjmie zasady ładu korporacyjnego w kształcie zaproponowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tak szybko jak zostaną rozstrzygnięte wątpliwości formalno - prawne dotyczące funkcjonowania Izby Korporacyjnej Sądu Rynku Kapitałowego. W opinii Spółki treść zasad ładu korporacyjnego zawiera wiele wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności poprzez użycie sformułowań ogólnych i nieostrych. Może to spowodować w przyszłości powstanie sporów co do ich wykładni.

W konsekwencji Spółka może zostać narażona na sankcje, organu, którego zarówno funkcjonowanie jak i zakres orzekania nie są jeszcze znane.

Podstawa prawna: § 22a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Uchwała Rady Giełdy w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.