Nr 53/2003  | 04-07-2003

Sprzedaż udziałów spółki Serwis Gdańsk Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 4 lipca 2003 r. na podstawie umowy sprzedaży udziałów, Spółka zbyła:

371 udziałów w spółce Serwis Gdańsk Sp. z o.o., o wartości nominalnej 600 zł każdy udział, reprezentujących 100% jej kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 452.620 zł, z czego:

  • 93 udziały na rzecz Andrzeja Kłuska, o wartości nominalnej 600 zł każdy udział, za całkowitą cenę wynoszącą 113.460 zł,
  • 93 udziały na rzecz Adama Ossowskiego, o wartości nominalnej 600 zł każdy udział, za całkowitą cenę wynoszącą 113.460 zł,
  • 93 udziały na rzecz Mieczysława Zajączkowskiego, o wartości nominalnej 600 zł każdy udział, za całkowitą cenę wynoszącą 113.460 zł,
  • 92 udziały na rzecz Stanisława Gała, o wartości nominalnej 600 zł każdy udział, za całkowitą cenę wynoszącą 112.240 zł,

Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów, a także umów na świadczenie usług i umów dzierżawy, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym udziały.

Powyższe transakcje są kolejnym krokiem prowadzonego przez PKN ORLEN S.A. procesu sprzedaży spółek o działalności uzupełniającej. W wyniku transakcji Koncern zrealizuje zysk brutto na poziomie 230.020 zł. W spółce na dzień sprzedaży udziałów było zatrudnionych 39 osób.

Przedmiot działalności sprzedawanej spółki obejmuje świadczenie usług w następujących kategoriach: serwis awaryjny stacji paliw, remonty i konserwacje stacji paliw i baz magazynowych.

Po realizacji transakcji, polegającej na wykupie udziałów przez osoby fizyczne, Koncern nie będzie posiadał udziałów w ww. spółce.

Zbyte udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Przedmiotowe udziały znalazły się w posiadaniu PKN ORLEN S.A. w wyniku wydzielenia warsztatów mechaniczno-elektrycznych Oddziału CPN S.A. w Gdańsku.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 oraz §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).