Nr 54/2003  | 04-07-2003

Commercial Union OFE BPH CU WBK w posiadaniu 21 533 539 sztuk akcji PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 4 lipca 2003 roku powziął informację, od Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK z siedzibą w Warszawie, iż Commercial Union OFE BPH CU WBK dnia 1 lipca 2003 roku posiadał 21 533 539 sztuk akcji PKN ORLEN S.A. co stanowi 5,125% kapitału zakładowego, zapewniających 21 533 539 głosów na walnym zgromadzeniu oraz 5,125% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.