Nr 55/2003  | 11-07-2003

Decyzja Sądu Najwyższego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 10 lipca 2003 roku Sąd Najwyższy w Warszawie rozpatrzył kasację (sygn. akt I CKN 534/01) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Antymonopolowego z dnia 13 sierpnia 2001 roku, sygn. akt: XVII Ama 95/00, w którym Sąd uchylił decyzję Prezesa Urzędu stwierdzającą stosowanie przez PKN ORLEN SA praktyki monopolistycznej na rynku glikolu monoetylenowego i płynu do chłodnic „Petrygo”.

Sąd Najwyższy uchylił wyrok z powodów formalnych, gdyż w jego ocenie Sąd Antymonopolowy przy wydawaniu wyroku naruszył przepisy postępowania. W tych warunkach sprawa będzie ponownie rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawniej Sąd Antymonopolowy).

(patrz raport bieżący nr 51/2000 z dnia 20 lipca 2000 roku oraz raport bieżący nr 53/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 roku)

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.