Nr 59/2003  | 22-07-2003

Rejestracja przez Sąd zmian w strukturze właścicielskiej Bitrex Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 22 lipca 2003r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 15 lipca 2003r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w strukturze właścicielskiej Bitrex Sp. z o.o. tj. w szczególności: podwyższenia kapitału zakładowego spółki Bitrex Sp. z o.o., zmiany nazwy na: ORLEN Asfalt sp. z o.o. oraz zmian umowy spółki.

Dotychczasowy kapitał zakładowy spółki Bitrex Sp. z o.o. o wartości 10.635.000,- zł został podwyższony o 100.000 udziałów o wartości 500,- zł każdy, tj. o kwotę 50.000.000,- zł. Nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zostały pokryte w całości przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym. Ostatecznie kapitał zakładowy ORLEN Asfalt sp. z o.o. wynosi 60.635.000,- zł i dzieli się na 121.270 udziałów o wartości nominalnej 500,- zł każdy. Po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki ORLEN Asfalt sp. z o.o. udział PKN ORLEN S.A. wynosi 82,46%, a pozostałe udziały tj. 17,54% są w posiadaniu Rafinerii Trzebinia S.A.
Każdy udział daje prawo jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
Przedmiotem działalności ORLEN Asfalt Sp. z o.o. jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.
Przedmiotowe podwyższenie kapitału wynika z realizacji programu konsolidacji aktywności asfaltowej w Grupie PKN ORLEN S.A.

(patrz również raport bieżący nr 42/2003 z dnia 2 czerwca 2003 roku)

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.