Nr 60/2003  | 30-07-2003

Gwarancja udzielona przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 lipca 2003 roku udzielił poręczeń w formie listów gwarancyjnych bankom Bayerische-Hypo und Vereinsbank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG oraz instytucji ubezpieczeniowej Zurich Versicherung AG w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez swoją niemiecką spółkę zależną ORLEN Deutschland GmbH wynikających z prowadzonego przez nią obrotu paliwami na łączną kwotę 115 mln EUR.

Przedmiotowe poręczenia są ważne przez okres 12 miesięcy od daty ich udzielenia. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.