Nr 65/2003  | 19-08-2003

Oferta nabycia obligacji serii A zamiennych na akcje serii D Spółki PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, informuje, iż ORLEN POWIERNIK Sp. z o.o, spółka ze 100% udziałem PKN ORLEN S.A., w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, złożyła w dniu 19.08.2003r. Członkom Zarządu PKN ORLEN S.A. ofertę nabycia obligacji serii A zamiennych na akcje serii D Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., na podstawie której Członkowie Zarządu w dniu 19.08.2003 r. nabyli prawo do objęcia łącznej liczby 1.640.493 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) obligacji po cenie nabycia równej średniej cenie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym dana osoba została powołana do Zarządu, powiększonej o 10% z zastrzeżeniem, że cena nie może być niższa niż cena emisyjna Obligacji tj. 20,30 PLN. (Zgodnie z Uchwałą Nr 11 ZWZA z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A).

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 7 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku (Dz.U. Nr 139 poz. 1569)

Zarząd PKN ORLEN S.A.