Nr 66/2003  | 28-08-2003

ORLEN wprowadza program zarządzania wartością firmy

Zarząd PKN ORLEN S.A. w dniu dzisiejszym przedstawił Radzie Nadzorczej program podwojenia wartości ekonomicznej koncernu w ciągu trzech lat. Realizację ambitnego planu ma przynieść program zarządzania wartością spółki (VBM - Value Based Management).

"Zarządzanie wartością firmy to nie tylko sprawa liczb, to zmiana filozofii funkcjonowania spółki. Pierwszym wyzwaniem na drodze wdrażania programu VBM jest wyzwolenie z myślenia starymi kategoriami, dlatego rozpoczynamy wdrożenie programu od jednoznacznego zobowiązania do wypracowania określonej wartości dla akcjonariuszy" - przyznaje Zbigniew Wróbel, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Głównym celem Programu Zarządzania Wartością Firmy jest ukierunkowanie strategii PKN ORLEN na tworzenie wartości dla inwestorów. Główne cele tego przedsięwzięcia to stworzenie trwałego fundamentu realizacji celów strategicznych, zwiększenie siły finansowej i efektywności operacyjnej, poprawienie pozycji konkurencyjnej w kraju i regionie oraz wzmocnienie kompetencji i motywacji kadry menedżerskiej w całej Spółce i Grupie Kapitałowej.

Centralnym punktem programu jest oparcie systemów zarządzania na Zysku Ekonomicznym (SVA - Shareholder Value Added) mierzonym jako nadwyżka wyniku operacyjnego po opodatkowaniu nad kosztem kapitału zaangażowanego w działalność firmy. Koszt kapitału uwzględnia nie tylko koszt długu, ale również stopę zwrotu wymaganą przez akcjonariuszy dostarczających firmie kapitału własnego. Program jest realizowany we współpracy z Andersen Business Consulting oraz obejmuje elementy programu redukcji kosztów realizowanego we współpracy z McKinsey.
Wdrożenie systemu Zarządzania Wartością Firmy w PKN ORLEN oznacza:
wprowadzenie kilkuletniego horyzontu wyznaczania ambitnych, lecz realistycznych celów strategicznych dla firmy,
przełożenie celów w zakresie tworzenia wartości firmy na konkretne zadania dla jednostek organizacyjnych i zarządzających nimi menadżerów,
wdrożenie systemu kluczowych mierników efektywności (KPI) monitorującego realizację strategii w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników (Balanced Scorecard),
wbudowanie miar opartych na zysku ekonomicznym oraz koszcie kapitału w podstawowe systemy zarządzania firmą: system motywacyjny, planowanie operacyjne, sprawozdawczość, ocenę inwestycji,
budowę systemu komunikowania akcjonariuszom postępów w zakresie tworzenia wartości.
Budowa wartości w PKN ORLEN skupi się głównie w trzech sektorach. W sprzedaży detalicznej dzięki reorganizacji i modernizacji, w połączeniu z programem redukcji kosztów oraz działaniami nakierowanymi na podniesienie efektywności sprzedaży - zysk ekonomiczny powinien wzrosnąć o 231 mln zł. W obszarze produkcji, logistyki i sprzedaży hurtowej planowane jest uzyskanie blisko 510 mln zł przyrostu SVA głównie dzięki wdrożeniu nowej strategii sprzedażowo-marketingowej, wdrożeniu systemu optymalizacji marż, zwiększeniu efektywności przerobu, optymalnemu wykorzystaniu mocy przerobowych oraz redukcji kosztów. W obrębie spółek Grupy Kapitałowej - program restrukturyzacji oraz redukcji kosztów powinien przynieść wzrost SVA o 48 mln zł.
Strategia zarządzania wartością jest integralnie związana z tworzeniem wartości dodanej dla akcjonariuszy. Zarząd korzystając z doświadczeń zachodnich koncernów dba o przejście do fazy realizacji strategii wzrostu wartości, poprzez określenie konkretnych celów dla poszczególnych dyrektorów. Realizacja poszczególnych elementów strategii będzie dotyczyła wszystkich pracowników z kadry zarządzającej Spółki poprzez kaskadowanie celów ogólnych na cele cząstkowe za pomocą wypracowanych w firmie drzew wartości. Każda decyzja związana z firmą będzie podlegała ocenie w kontekście wskaźników wpływających na zwiększenie wartości firmy. Aby osiągnąć nowy poziom kultury korporacyjnej zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników ORLENU z zakresu budowania wartości. Zarząd liczy na zbudowanie zespołów zorientowanych na skuteczną realizację działań ujętych w komunikowanej strategii.
Obecnie trwają prace nad programem motywacyjnym dla pracowników płockiej spółki wspierającym tworzenie wartości firmy. "Badania wykazują, że za sukces w projektach budowania wartości firmy w 20% odpowiadają liczby, a aż w 80% pracownicy, którzy dla niej pracują. My o tym pamiętamy, dlatego zwracamy szczególną uwagę na właściwy kontakt z naszymi menadżerami" - konkluduje opis całego projektu Prezes Zbigniew Wróbel.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)