Nr 67/2003  | 02-09-2003

Sprzedaż udziałów 4 spółek serwisowych

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 29 sierpnia 2003 r. na podstawie umów sprzedaży udziałów, Spółka zbyła:

(1) 935 udziałów w spółce Serwis Katowice Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, reprezentujących 55% jej kapitału zakładowego oraz 55% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 100.000zł, na rzecz Zakładu Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o.,

(2) 3.215 udziałów w spółce CPN Serwis Kielce Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, reprezentujących 100% jej kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 340.000zł, na rzecz Zakładu Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o.,

(3) 2.000 udziałów w spółce Serwis Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, reprezentujących 80% jej kapitału zakładowego oraz 80% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 210.000zł, na rzecz Zakładu Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o.,

(4) 675 udziałów w spółce Serwis Rzeszów Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, reprezentujących 97,26% jej kapitału zakładowego oraz 97,26% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 360.000zł, na rzecz Zakładu Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o., Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów, a także umów na świadczenie usług, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym udziały.

Powyższe transakcje są kolejnym krokiem prowadzonego przez PKN ORLEN S.A. procesu sprzedaży spółek o działalności uzupełniającej. W wyniku transakcji Koncern zrealizuje zysk brutto na poziomie 57.500 zł. W spółkach na dzień sprzedaży udziałów były zatrudnione 142 osoby. Przedmiot działalności sprzedawanych spółek obejmuje świadczenie usług w następujących kategoriach: serwis awaryjny stacji paliw, remonty i konserwacje stacji paliw. Po realizacji transakcji, polegającej na wykupie udziałów przez Zakład Urządzeń Dystrybucji Sp. z o.o., Koncern nie będzie posiadał udziałów w ww. spółkach. Jednocześnie informujemy, iż PKN ORLEN S.A. posiada 99,94% w kapitale zakładowym Zakładu Urządzeń Dystrybucyjnych Sp. z o.o.

Zbyte udziały stanowią odpowiednio powyżej 20% kapitału zakładowego każdej ze spółek, związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 oraz §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).