Nr 68/2003  | 18-09-2003

Liczba akcji w posiadaniu The Bank of New York

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w dniu 18 września 2003 roku powziął informację, iż The Bank of New York zmniejszył stan posiadania akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 62/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 roku The Bank of New York posiadał 44 779 954 akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. co dawało mu 10,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na dzień 17 września 2003 roku The Bank of New York posiadał 41 780 674 akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 41 780 674 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 9,94% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.