Nr 74/2003  | 06-08-2003

Liczba akcji w posiadaniu The Bank of New York

Raport bieżący z dnia 3 października 2003 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w dniu 3 października 2003 roku powziął informację, iż The Bank of New York zwiększył stan posiadania akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 68/2003 z dnia 18 września 2003 roku The Bank of New York posiadał 41 780 674 akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. co dawało mu 9,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na dzień 2 października 2003 roku The Bank of New York posiadał 42 380 674 akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 42 380 674 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 10,09% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.