Nr 81/2003  | 06-08-2003

Liczba akcji w posiadaniu The Bank of New York

Raport bieżący z dnia 6 listopada 2003 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w dniu 6 listopada 2003 roku powziął informację, iż The Bank of New York zmniejszył stan posiadania akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zgodnie z raportem bieżącym nr 74/2003 z dnia 3 października 2003 roku The Bank of New York posiadał 42 380 674 akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. co dawało mu 10,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na dzień 4 listopada 2003 roku The Bank of New York posiadał 41 974 304 akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 41 974 304 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.). Zarząd PKN ORLEN S.A.