Nr 103/2003  | 31-12-2003

Wykup przez PKN ORLEN SA obligacji zamiennych serii A

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 grudnia 2003 Emitent dokonał wykupu 3 812 860 obligacji zamiennych serii A, które nie zostały zamienione na akcje w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.

Podstawę prawną wykupu stanowiła uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 maja 2000 roku. Obligacje zostały wykupione po cenie emisyjnej wynoszącej 20,3 złotego za jeden walor.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.6 oraz § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.