Nr 73/2003  | 03-10-2003

Nabycie obligacji serii A zamiennych na akcje serii D Spółki PKN ORLEN SA przez J. Strzeleckiego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA informuje, iż w dniu 3 października 2003 roku otrzymał od Pana Jacka Strzeleckiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych, informację o staniu się właścicielem 254.493 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy) sztuk obligacji serii A zamiennych na akcje serii D Spółki ("Obligacji") w wyniku przyjęcia oferty nabycia Obligacji od ORLEN Powiernik Sp. z o.o. w ramach realizacji programu opcji menedżerskich (patrz raport bieżący nr 65/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 roku).

Jedna Obligacja uprawnia do objęcia w wyniku konwersji jednej akcji Spółki, zaś ostatni termin złożenia oświadczenia o zamianie Obligacji upływa 10 października 2003 roku. Cena nabycia jednej Obligacji przez Pana Jacka Strzeleckiego wynosi 20,91 PLN i jest równa średniej cenie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym dana osoba została powołana do Zarządu, powiększonej o 10% z zastrzeżeniem, że cena nie może być niższa niż cena emisyjna Obligacji tj. 20,30 PLN (Zgodnie z Uchwałą Nr 11 ZWZA z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A).

Pan Jacek Strzelecki, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Ekonomiczno – Finansowych jest podmiotem powiązanym w stosunku do Emitenta w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 30d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 7 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku (Dz.U. Nr 139 poz. 1569)

Zarząd PKN ORLEN S.A.