Nr 75/2003  | 22-10-2003

Zgłoszenie o podwyższeniu kapitału zakładowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA informuje, iż w dniu 22 października 2003 roku złożył zgłoszenie do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w wyniku dokonania zamiany 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) obligacji na akcje PKN ORLEN S.A. w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej (patrz raport bieżący nr 65/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 roku). Zgłoszenie dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN. o kwotę 9.414.905 zł z kwoty 525.221.421,25 zł do kwoty 534.636.326,25 zł.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego łączna liczba akcji, każda o wartości nominalnej 1,25 zł, będzie wynosić 427.709.061. Jedna akcja upoważnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. Udział nowych akcji w kapitale zakładowym wynosi 1,76% i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Liczba obligacji, które nie zostały zamienione na akcje wynosi 3.812.860 i stanowi ponad 5% wartości wyemitowanych pierwotnie obligacji.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 16 oraz § 22 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku (Dz.U. Nr 139 poz. 1569)

Zarząd PKN ORLEN S.A.