Nr 80/2003  | 01-11-2003

Podpisanie aneksu do umowy z J&S Service & Investments Ltd.

Raport bieżący z dnia 1 listopada 2003 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 października 2003 roku Spółka oraz J&S Service & Investments Ltd, spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace, zawarły aneks nr 1 („Aneks”) do kontraktu terminowego na dostawę ropy naftowej zawartego w dniu 20 grudnia 2002 roku („Umowa”).

Na mocy postanowień Umowy zmienionej Aneksem, J&S Service & Investments Ltd zobowiązany jest dostarczać Spółce ropę naftową w ilości wynoszącej średnio 5.400.000 ton rocznie do roku 2009 włącznie, co stanowi wydłużenie okresu o 2 lata w stosunku do pierwotnych założeń umowy (patrz raport bieżący nr 110 z dnia 21 grudnia 2002 roku)

Ponadto, na mocy postanowień Aneksu uległa zmianie formuła ustalania ceny płaconej przez Spółkę za ropę naftową nabywaną na mocy Umowy, odnosząca się do notowań ropy naftowej URAL obowiązujących na rynkach międzynarodowych. Zmiana postanowień Umowy wprowadzona na mocy Aneksu odzwierciedla obecne międzynarodowe standardy stosowane w odniesieniu do kontraktów na dostawę ropy naftowej i nie wpływa na szacunkową wartość Umowy.

Aneks stanowi zmianę „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).