Nr 86/2003  | 20-11-2003

Zawarcie Porozumienia z MOL

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("ORLEN") informuje, iż w dniu dzisiejszym ORLEN oraz MOL Hungarian Oil and Gas Plc. („MOL”) podpisały Porozumienie, w którym uzgodniły chęć rozpoczęcia współpracy w ramach sektora naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Strony podzielają pogląd, że taka współpraca pozwoli zarówno MOL jak i ORLEN odnieść korzyści wynikające z efektów synergii oraz mogłaby stworzyć możliwość bardziej efektywnego konkurowania z wiodącymi światowymi koncernami działającymi w sektorze naftowym. Porozumienie przewiduje, iż w początkowym okresie prowadzone będą na zasadzie wyłączności konsultacje pomiędzy MOL i ORLEN odnoszące się do możliwej współpracy.

Strony uzgodniły również, iż powołają zespoły robocze w celu dokonania oceny możliwości realizacji dalszych możliwych inicjatyw w zakresie współpracy w celu stworzenia struktury oraz harmonogramu ich realizacji.

Taka potencjalna współpraca może obejmować:

  • wolę realizacji wzajemnego nabycia przez każdą stronę od 10% do 15% akcji w kapitale zakładowym drugiej strony,
  • ocenę możliwości zawiązania pomiędzy stronami spółki, która na wstępnym etapie wykorzystywana będzie w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym wspólnych inwestycji, a następnie, pod warunkiem dokonania dodatkowych analiz, jako wehikuł do zarządzania wybranymi segmentami aktywów obydwu stron; oraz
  • intencję połączenia pomiędzy MOL i ORLEN w celu wykorzystania potencjalnych korzyści ekonomicznych.

Podpisanie Porozumienia oznacza, iż rozmowy pomiędzy MOL i ORLEN są na wstępnym etapie. Rozmowy takie zostaną zainicjowane po podpisaniu Porozumienia poprzez powołanie przez MOL i ORLEN specjalnych zespołów oraz dokonanie wyboru doradców zewnętrznych.

Wspomniane powyżej inicjatywy w zakresie współpracy stron zostaną wprowadzone w życie po zawarciu stosownych umów ostatecznych, a także po uzyskaniu niezbędnych zgód akcjonariuszy, organów korporacyjnych stron oraz zgód administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

Pomimo, iż Porozumienie w zakresie części swoich postanowień nie jest wiążące dla stron, to strony wyrażają jednakże przekonanie, iż na obecnym etapie nada ono pożyteczny wymiar w relacjach pomiędzy nimi oraz z nadzieją oczekują konstruktywnych rozmów pomiędzy zespołami MOL i ORLEN.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.