Nr 90/2003  | 01-12-2003

Uchwała KDPW o przyjęciu do KDPW akcji serii D

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 1 grudnia 2003 roku powziął wiadomość, że na podstawie § 40 ust.2 w zw. z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd KDPW w dniu 28 listopada 2003 roku w drodze uchwały postanowił przyjąć do KDPW 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda i oznaczyć je kodem PLPKN0000075.

Raport sporządzono na podstawie § 43 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.