Nr 91/2003  | 01-12-2003

Wniosek o wprowadzenie akcji serii D do obrotu giełdowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 01 grudnia 2003 roku złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) o wprowadzenie 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji do obrotu na GPW w następstwie asymilacji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 43 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.