Nr 92/2003  | 04-12-2003

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D spółki PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2003 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w drodze uchwały i na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Dopuszczone do obrotu giełdowego akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych począwszy od 10 grudnia 2003.

Raport sporządzono na podstawie § 43 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).