Nr 93/2003  | 17-12-2003

Zbycie przez J. Strzeleckiego, Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN SA akcji PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że w dniu 12 grudnia 2003 roku Pan Jacek Strzelecki, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN S.A. na podstawie umowy opcyjnej zawartej z CA IB Securities S.A. w dnia 8 września 2003 roku zbył za ich pośrednictwem 254.493 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy) sztuk akcji PKN ORLEN S.A., po cenie wynoszącej 21,90 złotych za sztukę.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.7 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.