Nr 94/2003  | 17-12-2003

Nabycie przez ORLEN Powiernik obligacji PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że spółka ORLEN Powiernik Sp. z o.o. w dniu 16 grudnia 2003r. zakupiła od Citibank Handlowy 10.900 sztuk obligacji, których emitentem jest PKN ORLEN S.A. o wartości jednostkowej nominalnej 10.000 zł, po jednostkowej cenie nabycia 9.864,11 zł w celu ulokowania wolnych środków pieniężnych. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów ORLEN Powiernik.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.6 oraz § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.). Zarząd PKN ORLEN S.A.