Nr 97/2003  | 20-12-2003

Transakcja finansowania na rzecz spółki Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORELN") informuje, iż w dniu 19 grudnia 2003 roku dokonane zostało szereg czynności prawnych, w szczególności zawartych zostało szereg umów, w związku z udzieleniem przez konsorcjum banków zorganizowanym przez Bank of Tokyo Mitsubishi, KBC, Societe Generale oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („Banki Organizujące Finansowanie”) finansowania („Transakcja Finansowania”) na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („Spółka Joint Venture”) - spółki joint venture pomiędzy PKN ORLEN oraz Basell Europe Holdings B.V. („BEH”).

W ramach Transakcji Finansowania Banki Organizujące Finansowanie zagwarantowały udzielenie na rzecz Spółki Joint Venture finansowania w łącznej maksymalnej kwocie 350 milionów Euro obejmującego (i) kredyt inwestycyjny w łącznej maksymalnej kwocie 320 milionów Euro przeznaczony na pokrycie między innymi wydatków na budowę nowego zakładu produkcji polipropylenu oraz zakładu produkcji polietylenu, oraz (ii) odnawialny kredyt obrotowy w łącznej maksymalnej kwocie 30 milionów Euro przeznaczony na finansowanie kapitału obrotowego Spółki Joint Venture. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych („Rozporządzenie”) PKN ORLEN przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące czynności dokonanych na mocy dokumentacji podpisanej w związku z Transakcją Finansowania („Dokumentacji Zapewniania Finansowania”) w zakresie wymaganym na mocy Rozporządzenia.

Szczegółowe informacje w pliku doc do pobrania.