Nr 98/2003  | 23-12-2003

Liczba akcji w posiadaniu The Bank of New York

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w dniu 22 grudnia 2003 roku powziął informację, iż The Bank of New York zwiększył stan posiadania akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 81/2003 z dnia 6 listopada 2003 roku The Bank of New York posiadał 41.974.304 akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. co dawało mu 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na dzień 19 grudnia 2003 roku The Bank of New York posiadał 45.061.314 akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 45.061.314 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 10,54% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.