Nr 11/2004  | 26-02-2004

Wpływ wyceny zapasów

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podaje do wiadomości informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą "ostatnie przyszło - pierwsze wyszło" (LIFO) na nieskonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za IV kwartał 2003 roku i IV kwartały 2003 roku.

Dokonany przez Spółkę szacunek zysków brutto oraz zysków netto (tj. po uwzględnieniu efektów w odroczonym podatku dochodowym) PKN ORLEN oraz Grupy Kapitałowej PKN ORLEN według Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) z zastosowaniem metody LIFO do wyceny zapasów jest następujący (w milionach złotych):

           IV kwartał 2003 IV kwartał 2003 IV kwartał
2002
IV kwartał
2002
Jednostkowy zysk brutto PKN ORLEN wg PSR 204 1159 294 314
Jednostkowy zysk netto PKN ORLEN wg PSR 253 955 162 176
Skonsolidowany zysk brutto wg PSR 237 1275 289 455
Skonsolidowany zysk netto wg PSR 261 1041 158 266
Skonsolidowany zysk brutto wg MSR 214 1250 271 418
Skonsolidowany zysk netto wg MSR 271 1013 119 215

Przy ustalaniu szacunków wyników metodą LIFO przyjęto takie same założenia jakie stosowano do dotychczas publikowanych szacunków wyników metodą LIFO, a które zamieszczono w raporcie bieżącym nr 29 z dnia 21 maja 2001 roku.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.