Nr 12/2004  | 02-03-2004

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("PKN ORLEN") informuje, iż zgodnie z par. 8 ust.1 Statutu Spółki, Skarb Państwa w dniu 1 marca 2004 roku, w związku ze złożoną przez Pana Jacka Bartkiewicza rezygnacją, odwołał Pana Jacka Bartkiewicza ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Jednocześnie w dniu 1 marca 2004 roku powołał w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN Pana Grzegorza Mroczkowskiego.

Pan Grzegorz Mroczkowski, lat 43, ukończył Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Pan Grzegorz Mroczkowski był właścicielem Zakładu Produkcji Metalowej w Żyrardowie (1988-90), Zakładu P.M. "STALDREW" w Postelniku (1990-91) oraz GDM-YACHT w Warszawie (1992-95). Pełnił funkcję konstruktora - szefa serwisu w SCANVAEGT-INTERTEXT w Warszawie (1993-94), Zastępcy Dyrektora PP POLEXPO w Warszawie (1994-95), Zastępcy Dyrektora OFFICE BUSINESS SERVICE w Warszawie (1995). W latach 1992-96) był Menadżerem Projektu w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pełnił funkcję Wicedyrektora w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1995-97), Wicedyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego MSP (1997) oraz Dyrektora Departamentu Finansów Skarbu Państwa w MSP (1997-2001).

W dniu 8 lutego 2002 roku powołany do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN, a od 7 marca 2002 roku do 25 marca 2003 pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej PKN ORLEN.
Od roku 2001 jest Dyrektorem Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa.

Pan Grzegorz Mroczkowski złożył oświadczenie, iż nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej. Nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 30 i 31 oraz § 36 i § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569).