Nr 5/2004  | 12-01-2004

Oferta nabycia 62,99% akcji Unipetrol a.s.

Zarząd spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informuje, że w dniu 12 stycznia 2004 roku, w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 3 listopada 2003 roku opublikowane przez Czeski Fundusz Majątku Narodowego w dniu 6 listopada 2003 roku, PKN ORLEN złożył wstępną ofertę ("Oferta") nabycia 62,99% akcji w kapitale zakładowym UNIPETROL, a.s., spółki działającej w czeskim sektorze naftowym ("UNIPETROL"), oraz nabycia wierzytelności Česká konsolidační agentura ("ČKA") wobec pewnych podmiotów znajdujących się bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu UNIPETROL, jak również potencjalnego nabycia 9,76% akcji w kapitale zakładowym spółki SPOLANA, a.s., znajdujących się obecnie w posiadaniu ČKA (zwanych dalej łącznie "Aktywami ČKA").

PKN ORLEN zaproponował w Ofercie wstępną cenę ustaloną w oparciu o analizę ograniczonego zakresu informacji oraz danych uzyskanych na tym etapie negocjacji. PKN ORLEN oczekuje, że w następnej fazie wyżej wspomnianego projektu uzyska możliwość przeprowadzenia analizy prawnej i finansowej oraz w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska i standardów technicznych, która to analiza pozwoli PKN ORLEN na właściwe oszacowanie wartości UNIPETROL, a także innych praw i obowiązków związanych z procesem prywatyzacji. W świetle powyższego, ostateczna cena określona w wiążącej ofercie nabycia Akcji UNIPETROL oraz Aktywów ČKA może podlegać odpowiedniej korekcie.

Oferta stanowi wczesny etap negocjacji i niewiążący dokument potwierdzający zainteresowanie PKN ORLEN procesem prywatyzacji UNIPETROL.

Oferta stanowi część strategii PKN ORLEN, która przewiduje zajęcie przez spółkę czołowego miejsca w procesie konsolidacji sektora przetwórstwa paliw w Europie Środkowej.

Nabycie spółki UNIPETROL stanowi jeden z kolejnych znaczących kroków w strategii PKN gdyż daje PKN ORLEN wyjątkową możliwość: (i) rozszerzenia geograficznego zasięgu jej działalności, (ii) wejścia na atrakcyjny rynek czeski oraz (iii) wzmocnienia jej pozycji na południu Polski. PKN ORLEN postrzega siebie jako długoterminowego inwestora strategicznego oraz regionalnego konsolidatora najważniejszych aktywów rafineryjnych i dystrybucji detalicznej UNIPETROL, podczas gdy jednocześnie podpisał umowę o współpracy z AGROFERT HOLDING, a.s., która przewiduje zbycie tych spośród aktywów UNIPETROL, które nie są postrzegane jako podstawowe dla działalności PKN ORLEN. Ponadto, jak PKN ORLEN informował w raporcie bieżącym z 8 stycznia 2004 r., PKN ORLEN podpisał z ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, porozumienie, w którym strony wyraziły zamiar współpracy w ramach procesu prywatyzacji UNIPETROL.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.