Nr 6/2004  | 28-01-2004

Gwarancja udzielona przez PKN ORLEN S.A. niemieckim spółkom ORLEN Deutschland GmbH

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 27 stycznia 2004 roku udzielił gwarancji korporacyjnej Firmie Shell Deutschland Oil GmbH w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez swoją niemiecką spółkę zależną ORLEN Deutschland GmbH wynikających z prowadzonego przez nią obrotu paliwami na kwotę 40 mln EUR. Przedmiotowa gwarancja ważna jest do dnia 31 stycznia 2005.

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.