Nr 7/2004  | 11-02-2004

Wstępny szacunek wyników finansowych za 4 kwartały 2003 roku

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. informuje, że według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny Spółki po 4 kwartałach 2003 wyniósł ponad PLN 1 300 mln*, zaś zysk netto ukształtował się na poziomie ponad PLN 1 050 mln* czyli o prawie 150% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Będzie to najwyższy wynik finansowy w historii PKN ORLEN.

Na osiągnięcie tak znaczącej poprawy wyników wpłynęła konsekwentna realizacja kolejnych elementów strategii zarządzania spółką, w tym:

  • realizacja programu redukcji kosztów,
  • poprawa obsługi na stacjach paliwowych,
  • optymalizacja marż,
  • realizacja celów wynikających z systemu Zarządzania Wartością Firmy.

Spółka wykorzystała także sprzyjającą sytuację na rynku rafineryjnym oraz dokonała istotnych kroków w restrukturyzacji Grupy Kapitałowej.

Szacujemy, że zysk netto mierzony przy wycenie zapasów metodą LIFO wyniósł ponad PLN 1 010 mln*, co stanowi wzrost o ponad 370% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Pełny raport po IV kwartałach 2003 Spółka przedstawi 26.02.2004.

* dane wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które nie były przedmiotem przeglądu audytora.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zbigniew Wróbel, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny