Nr 9/2004  | 20-02-2004

Gwarancja udzielona przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 19 lutego 2004 roku wystawił gwarancje korporacyjne firmom HGM Roland Mineralöl Handel GmbH, Holborn European Marketing Company Ltd., Louis Dreyfus & Cie Mineralöl GmbH, Mabanaft Deutschland GmbH & Co. KG, Deutsche BP Aktiengesellschaft na łączną kwotę 22 mln EUR i 40 mln USD oraz poręczeń w formie listów gwarancyjnych bankom Bayerische-Hypo und Vereinsbank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG na łączną kwotę 15 mln EUR w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez swoją niemiecką spółkę zależną ORLEN Deutschland GmbH wynikających z prowadzonego przez nią obrotu paliwami.
Wystawione gwarancje i poręczenia zastąpią obecnie obowiązujące zabezpieczenia udzielone w ramach poręczeń Emitenta z dnia 29 lipca 2003 roku (patrz raport bieżący nr 60/2003 z dnia 30 lipca 2003). Przedmiotowe gwarancje i poręczenia ważne są do dnia 31 stycznia 2005.

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.