Nr 16/2004  | 06-04-2004

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Raport bieżący z dnia 6 kwietnia 2004 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 5 kwietnia powziął wiadomość, iż zgodnie z par. 8 ust.1 Statutu Spółki, Skarb Państwa w dniu 2 kwietnia 2004 roku, odwołał Pana Grzegorza Mroczkowskiego ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Jednocześnie w dniu 2 kwietnia 2004 roku powołał w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN Pana Macieja Kruka.

Pan Maciej Kruk, lat 43, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania w Instytucie Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Do 1989 roku Pan Maciej Kruk był zatrudniony w Wojskowej Centrali Handlowej na stanowisku inspektora ds. gwarancyjnych. Do 1991 roku Pan Maciej Kruk pełnił funkcję kierownika Agencji Reklamowo-Wydawniczej, a następnie kierownika Działu Usług w Fundacji Warsfutbol. Do 1993 roku był zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty ds. organizacyjno-prawnych w firmie Arteon Sp. zo.o. Od 1994 do 23 marca 1996 pełnił funkcję prokurenta w firmie prawniczej Invexim Sp. z o.o. W Ministerstwie Przekształceń Własnościowych początkowo zatrudniony był w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego od 25 marca 1996 na stanowisku starszego specjalisty. Od sierpnia 1997 roku do lutego 1998 roku pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa. Od marca 1998 roku do grudnia 2001 roku pełnił funkcję naczelnika a następnie wicedyrektora Departamentu Finansów Skarbu Państwa. Od stycznia 2002 do marca 2004 pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Obecnie Pan Maciej Kruk zatrudniony jest na stanowisku dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej.

Pan Maciej Kruk złożył oświadczenie, iż nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej i osobowej. Nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 30 i 31 oraz § 36 i § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569).